מְ תַ קְ שְ רִ ים
הכנס ה-19 ע”ש מארק ביאנו באוניברסיטת חיפה לתלמידי/ות מחקר בתקשורת